fbpx

Algemene Bezoekersvoorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1 .1           Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van en op iedere overeenkomst die tot stand komt tussen De Marktkantine BV  (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder KvK-nummer 58390774) en degene die (hierna te noemen: de “klant”) een toegangsbewijs bestelt/koopt, ter zake een door De Marktkantine  georganiseerd evenement. Deze algemene voorwaarden gelden ook indien deze overeenkomst tot stand komt via een door de onderneming voor het betreffende evenement ingeschakelde (officiële) (voor)verkooporganisatie (hierna te noemen: “(voor)verkoopkanaal”) . Daarnaast gelden deze Algemene Bezoekersvoorwaarden voor een ieder die enig evenement in het gebouw of op het terrein bijwoont, zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met de onderneming heeft gesloten.

1 .2          Onder evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan (muziek)uitvoeringen en/of andere manifestaties in de ruimste zin des woord.

1 .3         Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze Algemene

Bezoekersvoorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.

1 .4         De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

2.1            Alle door De Marktkantine BV, dan wel door derden gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend en De Marktkantine is niet verplicht een toegangsbewijs te verkopen aan een klant.

2.2            De overeenkomst tussen De Marktkantine en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement bij De Marktkantine dan wel een voorverkoopkanaal, koopt.

2.3            Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege De Marktkantine  verstrekt fysiek of digitaal document voorzien van een digitale code die door een scanner gelezen kan worden. De digitale code is een unieke code.

2.4          Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

2.5           De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van De Marktkantine BV. Een geldig toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. De Marktkantine mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is). De Marktkantine is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door De Marktkantine verstrekte toegangsbewijs.

2.6            Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs. De klant ontvangt van De Marktkantine of het (voor)verkoopkanaal het toegangsbewijs in een dusdanige staat dat de onderneming daarmee op eenvoudige wijze in staat is om de echtheid/geldigheid daarvan op eenvoudige wijze te controleren. De klant is verplicht om het toegangsbewijs op eerste verzoek van De Marktkantine voorafgaande aan het evenement te tonen in eenzelfde staat. Indien het toegangsbewijs, bijvoorbeeld door beschadiging, niet meer op echtheid/geldigheid is te controleren, heeft De Marktkantine het recht om toegang te weigeren.

Alleen aanschaf via De Marktkantine garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast ter zake de aanschaf bij een (voor)verkoopkanaal of De Marktkantine rust op de klant.

2.8            Het toegangsbewijs dat bestaat uit een fysiek of digitaal document voorzien van een digitale code die door een scanner gelezen kan worden wordt o.a. via elektronische communicatie aan de klant verstrekt. Indien de klant ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de klant ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. De Marktkantine kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.

2.9            De Marktkantine behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen toegangsbewijzen per klant, en de klant is als dan verplicht om zich aan het door de onderneming gestelde maximum te houden.

2.10         De onderneming of het (voor)verkoopkanaal zijn gerechtigd om de klant bovenop de prijs voor het toegangsbewijs een vergoeding in rekening te brengen ter dekking van de kosten gemoeid met de totstandkoming van de overeenkomst (hierna: service kosten). Servicekosten komen nimmer voor restitutie in aanmerking.

Artikel 3 – Verbod doorverkoop

3.1            De klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en mag dit derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan bieden of in het kader van commerciële doeleinden verstrekken.

3.2            De klant mag op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit maken in verband met het evenement en/of een onderdeel daarvan indien dit geschiedt met de intentie om het toegangsbewijs (door) te verkopen. Het oordeel van De Marktkantine dat de intentie is gericht op (door) verkoop is bindend.

3.3            De klant mag zijn toegangsbewijs om niet aan derden ter beschikking stellen, mits dit niet in het kader van commerciële doeleinden geschiedt en hij de aan hem als klant opgelegde verplichtingen, zoals verwoord in de deze Algemene Bezoekersvoorwaarden, waaronder het verbod van doorverkoop, ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en garandeert jegens De Marktkantine dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.

3.4            Indien de klant één of meerdere van zijn verplichtingen, zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel, niet nakomt en/of zich een inbreuk op de garantie voordoet, is de klant een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding (per toegangsbewijs) aan De Marktkantine verschuldigd en een boete van € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt, onverminderd het recht van De Marktkantine om van de klant bovendien nakoming en/of (in plaats van de boete) vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

3.5            Een toegangsbewijs dat is/wordt doorverkocht en/of voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, kan door De Marktkantine ongeldig worden gemaakt. Een ongeldig gemaakt toegangsbewijs geeft geen recht op toegang tot het evenement, zonder dat de klant en/of de houder recht heeft op restitutie en/of schadevergoeding.

Artikel 4 – Overige verplichtingen van de klant

4.1            De klant is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van evenement als bij bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om De Marktkantine onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd jonger dan 18 jaar. Zie ook de huisregels.

4.2            Tenzij door De Marktkantine anders georganiseerd, dient de klant in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel voor aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich op de plaats waar het evenement wordt gehouden bevindt. Hij is verplicht om op verzoek De Marktkantine waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs te tonen.

4.3            De klant is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan fouillering (inclusief evt. meegevoerde handbagage) bij bezoek van het evenement.

4.4            Gedurende het verblijf van de klant in De Marktkantine dient de klant zich in overeenstemming met de huisregels van De Marktkantine te gedragen. De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van de door De Marktkantine daartoe aangewezen functionarissen,  het ordepersoneel, de brandweer en andere bevoegden.

Artikel 5 – Rechten van De Marktkantine

5.1            Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze Algemene Bezoekersvoorwaarden is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist en is De Marktkantine gerechtigd de koop met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of de klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, bijvoorbeeld door middel van het ongeldig maken van het toegangsbewijs. In de situatie(s) bedoeld in de vorige zin heeft de klant geen recht op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan het (voor)verkoopadres/de onderneming heeft voldaan en/of andere schadevergoeding. Een ongeldig gemaakt toegangsbewijs geeft geen recht (meer) op toegang tot het evenement. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.

5.2            De Marktkantine is gerechtigd de klant, die tijdens een of meer vorige bezoeken aan de locatie waar het evenement wordt georganiseerd de regels uit deze Algemene Bezoekersvoorwaarden of huisregels heeft overtreden, of wanneer op andere wijze gerechtvaardigde de vrees voor beschadiging door de klant bestaat, de toegang tot plaats waar het evenement wordt gehouden voorgoed of voor bepaalde tijd te ontzeggen. De Marktkantine behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien de onderneming dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.

5.3            Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is De Marktkantine gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren en het toegangsbewijs ongeldig te maken, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.

5.4            De artiest, de organisator die de locatie van De Marktkantine heeft gehuurd, en/of De Marktkantine zijn gerechtigd beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken van het evenement en de plaats waar dit plaatsvindt, inclusief het publiek, alsmede om dit te openbaar maken en te verveelvoudigen. Personen die in de opnamen voorkomen geven door middel van het bijwonen van het evenement hiervoor reeds nu voor alsdan toestemming, zonder aanspraak te maken op enige vergoeding.

5.5           De Marktkantine is gerechtigd de (reguliere) openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbo-wet) of, in het geval van een calamiteit, aan een door De Marktkantine noodzakelijk geachte, gehele of gedeeltelijke ontruiming van de plaats waar het evenement plaats heeft. Een dergelijke aanpassing van de(reguliere) openingstijd geeft de klant geen  recht op restitutie van een eventueel betaalde toegangsprijs en/of schadevergoeding.

5.6            Er is cameratoezicht op de plaats waar het evenement wordt georganiseerd. Camerabeelden worden gedurende een door De Marktkantine te bepalen periode bewaard en worden zo nodig aan de politie ter beschikking gesteld.

5.7            Indien zulks naar inzicht van De Marktkantine aangewezen is met het oog op handhaving van de orde en de rust heeft De Marktkantine het recht om een klant toegang tot het bijwonen van het evenement te weigeren, zonder dat recht op restitutie van het betaalde en/of schadevergoeding bestaat, indien deze pas arriveert na aanvang van het evenement.

Artikel 6 – Overmacht

6.1            Onder overmacht wordt in deze Algemene Bezoekersvoorwaarden verstaan, naast het geen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken voorzien of niet voorzien, waarop de onderneming geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de onderneming niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder meer wordt onder overmacht verstaan: overlast, ongemak en/of onrechtmatige handelingen veroorzaakt door derden, waaronder andere bezoekers en/of de optredende artiesten, door onderhoudswerkzaamheden, door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten, door de aanwezigheid van het vrije zicht benemende personen en/of voorwerpen, door gelijktijdig plaatsvindende evenementen, en/of door de toewijzing en verdeling van de staan of zitplaatsen. Fouten gemaakt door derden in bijvoorbeeld aankondigen, mededelingen en/of prijsopgaven met betrekking tot het evenement vallen eveneens onder overmacht. In geval van overmacht bestaat geen recht op restitutie en/of schadevergoeding.

6.2            Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, sluiting door overheidswege, slechte weersomstandigheden et cetera heeft De Marktkantine het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.

6.3            Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door De Marktkantine wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, zal De Marktkantine verplicht zijn aan de klant een nieuwe datum voor hetzelfde evenement aan te bieden of de klant de mogelijkheid geven te kiezen uit een gelijkwaardig evenement van en in De Marktkantine.

Indien een evenement als gevolg van of in verband met overmacht moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal De Marktkantine gehouden zijn tot het aanbieden van een vervangend  evenement naar keuze.

6.4            Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door De Marktkantine BV wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden.

Als de klant het evenement op de nieuwe datum niet kan of wil bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te ruilen voor een nieuw toegangsbewijs voor een gelijkwaardig, ander evenement van en in De Marktkantine.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid van De Marktkantine

7.1            Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat de onderneming niet aansprakelijk is voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen, waaronder schade uit gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen en/of letsel, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van De Marktkantine.

7.2            De Marktkantine BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan De Marktkantine toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen de onderneming is verzekerd en in dat geval slechts tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt vergoed. De aansprakelijkheid van De Marktkantine is uitgesloten (en komt dus niet voor vergoeding in aanmerking):

  1. schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen huurders van (ruimten in of gedeeltes van ) de plaats waar het evenement plaatsvindt en de door deze derden ingeschakelde personen;
  2. schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van De Marktkantine gegeven instructies en van het niet naleven van de huisregels;
    • De Marktkantine zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan.
    • De Marktkantine is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze (kwaliteit) van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. De Marktkantine is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in het programma van een evenement.
    • De Marktkantine is ook niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.
Artikel 8 – Voorwaarden gebruik garderobe van De Marktkantine

8.1           Gebruik van de garderobe geschiedt op eigen risico van de gebruiker. Titel 9 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek inzake “bewaarneming” is niet van toepassing op overeenkomsten tussen De Marktkantine en gebruikers van de garderobe.

8.2            De Marktkantine heeft het recht afgifte van voorwerpen in de garderobe te weigeren, waaronder objecten van een naar de uitsluitende mening van De Marktkantine te grote omvang. Voor het gebruik van de garderobe van de onderneming wordt een vaste prijs gerekend per voorwerp,. Alleen jassen, sjaals, tassen, hoeden, helmen en paraplu’s worden voor afgifte in bewaarneming geaccepteerd. Behalve in tassen mogen zich daarin geen voorwerpen bevinden.

8.3            Per afgegeven voorwerp wordt één ontvangstbewijs verstrekt. Teruggave van voorwerpen geschiedt uitsluitend tegen overhandiging van dit ontvangstbewijs.

8.4            De Marktkantine wil geen overeenkomst van bewaarneming aangaan voor voorwerpen (inclusief hun inhoud) met een (totaal)waarde hoger dan € 200,-. Voorwerpen (inclusief hun inhoud) met een (totaal)waarde hoger dan € 200,- mogen niet bij de garderobe worden afgegeven. Degene die gebruik maakt van de garderobe garandeert dat de waarde van een af te geven voorwerp niet hoger is dan € 200,- en kan en zal De Marktkantine BV niet aansprakelijk stellen ter zake vermissing of beschadiging daarvan voor een bedrag hoger dan € 200,

8.5            De aansprakelijkheid van De Marktkantine is te allen tijde beperkt tot € 200,- voor elk bij de garderobe afgegeven voorwerp (inclusief inhoud). De Marktkantine is niet aansprakelijk voor andere schade dan schade aan of in verband met de vermissing van een voorwerp zelf, en dus niet voor indirecte en/of gevolgschade.

8.6            De klant die een voorwerp afgeeft bij de garderobe vrijwaart De Marktkantine voor schade die wordt veroorzaakt door de (inhoud van) het afgegeven voorwerp.

8.7           Afgegeven voorwerpen worden door de onderneming bewaard uitsluitend voor de duur van het betreffende evenement. De klant is verplicht bij de garderobe afgegeven voorwerpen bij De Marktkantine af te halen voordat hij de locatie waar het evenement wordt gehouden verlaat, bij gebreke waarvan de onderneming het recht heeft geen teruggave te doen.

8.8           Bij verlies van het ontvangstbewijs zal De Marktkantine zich, na sluitingstijd of het einde van het evenement inspannen om het betreffende item terug te vinden. Indien geen ontvangstbewijs kan worden getoond, is De Marktkantine op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.

Artikel 9 – Persoonsgegevens

9.1            De Marktkantine  verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar website(s ) conform haar privacy statement en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Zie ook het privacy regelement.

Artikel 10 – Slotbepalingen

10.1         Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en De Marktkantine bestaat, is Nederlands recht van toepassing.

10.2         Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden, de overeenkomst tussen De Marktkantine en de klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg is, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.